15 bibelvers om hvorfor misjon er viktig

15 bibelvers om hvorfor misjon er viktig

«Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.»

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Hvorfor er mange kristne så opptatt av misjon? Her kommer noen av Bibelens mange vers om hvorfor misjon er så sentralt og viktig.

Matteusevangeliet 24,14

«Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.»

Salme 96,3

«Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under!»

Matteusevangeliet 28,18-20

«Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Markusevangeliet 1,17

«Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»

Markusevangeliet 16,15

«Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!»

Dere skal være mine vitner

Lukasevangeliet 10,2

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Johannesevangeliet 3,16

«For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Johannesevangeliet 20,21-22

«Som Far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.»

Apostlenes gjerninger 1,8

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Apostlenes gjerninger 4,12

«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Han som vil at alle mennesker skal bli frelst

Apostlenes gjerninger 4,20

«Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.»

Romerbrevet 10,13-15

«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?»

Andre Korinterbrev 5,20

«Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss.»

Første Timoteus 2,4

«Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

Johannes’ åpenbaring 14,6

«Og jeg så en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.»

Aaron Burden / Unsplash

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.