Jesus som…dommer

Jesus som…dommer

Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. I det ligger det et stort alvor, men også glede.

Serie

iTro vil i desember ha en serie som heter «Jesus som…» Jesus er mye. Gud. Menneske. Konge. Frelser. I Bibelen finner vi mange forskjellige beskrivelser og titler på Jesus. Vi vil se på noen av dem.

I trosbekjennelsen står det at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. I dag ser vi på Jesus som dommer.

I trosbekjennelsen sier vi om Jesus: «Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.» Jesus skal komme igjen, for å dømme.

Som Peter sier: «Og han påla oss at vi skulle forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde.» (Apg. 10, 42).

Det skal komme en «dommedag», og Jesus er dommeren. Jesus taler selv flere steder om dommens dag. Det skal komme en dag der «sauene skal skilles fra geitene» (Matt 25, 31-46).

Alvorlig gledesbudskap

Dette er ord som gjerne preges av et tungt alvor, og det er både forståelig og riktig. Men egentlig er dette også et gledesbudskap, et evangelium.

For Jesus kommer igjen for å gjenopprette rett og rettferdighet. Endelig! Aldri mer skal undertrykkelse, vold eller annen ondskap herske. Kongenes Konge skal gjenopprette rettferdighet og gi oppreisning for alt det vonde vi mennesker har gjort mot hverandre, og mot Gud.

Jesu dom er den rettferdige Guds dom. Forbrytere skal få sin straff. Men det er også her alvoret blir synlig. For synderen skal få sin lønn. Og den lønnen er døden. Jesus er den som taler aller klarest om dette. Her er en av stedene vi kan se at han taler om en endelig dom:

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve. For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv, og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.» (Joh 5, 24-30) 

Rettferdiggjort

Jeg vet selv at jeg ikke hadde kommet godt fra det dersom jeg skulle stått for Guds domstol i egen kraft og med mitt eget liv som domsgrunnlag.

Har jeg vært offer for urettferdighet? Ja, utvilsomt.

Men jeg har også vært urettferdig, og påført andre stor smerte og sorg, eller valgt bort å gjøre godt mot mine medmennesker.

Jeg hadde ikke kommet unna straffen. Jeg hadde blitt dømt, og dommen ville vært rettferdig.

Men selv om Jesus er rettferdig, er han også nådig. Han elsker syndere. Han vil faktisk at alle mennesker skal bli frelst, han ønsker ikke at noen skal gå fortapt.

Flere steder kan vi lese om hvordan Gud har holdt tilbake straff mot synd og båret over med den (Apg 17, 30-31, Rom 3, 21-26) – nettopp for at så mange som mulig skal få muligheten til å vende om og ta imot den rettferdigheten Jesus døde for å kunne gi oss.

Jesus tok straffen som krevdes. Gud forsonte verden med seg. Det eneste som skal til for å bli frelst er å tro det.

«Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.» (Joh 5,24)

Serie

iTro vil i desember ha en serie som heter «Jesus som…» Jesus er mye. Gud. Menneske. Konge. Frelser. I Bibelen finner vi mange forskjellige beskrivelser og titler på Jesus. Vi vil se på noen av dem.

I trosbekjennelsen står det at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. I dag ser vi på Jesus som dommer.