Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd

Hvem er Den Hellige Ånd? Og hva gjør Ånden?

Minitroslære

Dette er den syvende av fjorten artikler om kristen troslære.

Neste uke: Forkynnelsen

Den hellige ånd (DHÅ) utgjør sammen med Faderen og Sønnen det vi kaller Treenigheten, og er nevnt allerede i det andre verset i Bibelen (1. Mos 1,2). Likevel forbinder vi ofte Den hellige ånd med pinsen og i Apostelgjerningene kapittel 2 hører vi om at Ånden fylte disiplene på en spesiell måte slik at de kunne snakke mange ulike språk.

«Guds ånd gis til alle som tror på Jesus.»

Selv om dette ikke var første gang mennesker ble fylt av DHÅ markerer pinsedagen at Guds ånd gis til alle som tror på Jesus. I Det gamle testamentet kan vi lese om at enkelte personer ble fylt av Ånden, men da er det alltid et begrenset antall og som regel for en begrenset periode (se for eksempel 4. Mos 11,25; Dom 3,10; 1. Sam 10,5-6). Det som skjer på pinsedag er en oppfyllelse profetien som vi blant annet finner i Joels bok kapittel 3,1: «En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn.»

Bibelen lærer at alle som tror på Jesus har Den hellige ånd, se for eksempel 2. Kor 1,22; Ef 1,13-14; Rom 8,9; 10,2; Gal 5,18 (og mange flere). Det betyr at DHÅ bor i og preger alle kristne.

Hva gjør Den hellige ånd?

Dette spørsmålet er tema for Jesu undervisning i Johannesevangeliet kap 16,8-15. Her får vi høre at Åndens jobb er tredelt:

For det første skal DHÅ overbevise verden om synd, rettferdighet og dom (vers 8-11). På denne måten fungerer Ånden som en aktor (advokaten som fører rettsaken) på Guds vegne og bruker Guds lov til å slå fast at alle mennesker er skyldige framfor Han.

For det andre skal Ånden veilede alle kristne slik at de kan leve et sant og godt liv (vers 13).

Dette skjer gjennom at DHÅ, for det tredje, åpenbarer og herliggjør Jesus og hans vilje (vers 14-15).

«For gjennom Ånden kan vi se hvem Jesus er, tro på Han og forstå hans vilje for liva våre.»

Uten Den hellige ånd kan vi verken se Jesus, tro på han eller forstå hva han vil. Derfor sier Jesus selv at det er bra at han går bort slik at DHÅ kan komme til oss (vers 6). For gjennom Ånden kan vi se hvem Jesus er, tro på Han og forstå hans vilje for liva våre.

På denne måten er Den hellige ånd uløselig knyttet til Jesus, og derfor vil den aldri operere uavhengig av eller på tvers av Jesu vilje. Den hellige ånds jobb er nemlig å gjøre Jesus stor, tydelig og virkelig for deg og meg.

Dette gjør han bl.a. gjennom det vi kaller for nådemidler – noe vi skal høre om neste uke.

Minitroslære

Dette er den syvende av fjorten artikler om kristen troslære.

Neste uke: Forkynnelsen