Hvilken betydning hadde korset for Jesus?

Hvilken betydning hadde korset for Jesus?

På langfredag retter vi blikket mot Jesus og hva korset betød for ham.

Jesu død og oppstandelse

I denne påskeserien kan du lese om ulike aspekter ved kristendommens kjernepunkt: Jesu død og oppstandelse.
Forkortelser:
ff viser til flere følgende vers etter verset som ble oppgitt.
f viser kun til det ene følgende verset.

Når vi leser i evangeliene om det Jesus gikk gjennom på langfredag, er det veldig lett å legge merke til den menneskelige siden ved hans lidelse.

Han ble sviktet og forlatt

1. Jesus led fysisk:

Jesus ble både pisket og slått med en stokk, før han ble gjennomboret av nagler og festet til en påle. Korsfestelse som henrettelsesform var designet av romerne med hensikten å påføre den dødsdømte mest mulig pine før han døde. Slik ble Jesus pint på korset i rundt seks timer.

2. Vi kan lese om hans følelsesmessige lidelser:

Rett før han ble arrestert, i Getsemanehagen, var Jesus sammen med disiplene sine og ba. Matteus skrev at Jesus ble «grepet av sorg og gru». Lukas skrev at Jesus «kom i dødsangst».

Ellers står det ikke klart beskrevet hva Jesus følte – men vi kan likevel ane noe ut fra hendelsene: Han ble sviktet og forlatt av sine venner. Han ble urettferdig anklaget og løyet om. Han ble hånet og gjort narr av. Han ble kledd naken og hengt opp til en offentlig ydmykelse.

Åndelig betydning

Begge disse typene av lidelse kan vi som mennesker leve oss inn i – de er rett og slett forferdelige overgrep. Men når Bibelen skal forklare hva korset innebar for Jesus, så leser vi også om en åndelig betydning:

Jesus led der som representanten for alle mennesker.

1. Jesus ble tilregnet all verdens synd (2 Kor 5,21)

Rent konkret kan vi si at hele menneskehetens brudd på Moseloven (som de ti bud) ble tilregnet Jesus. Vi mennesker kan kjenne på skyldfølelse, skam og sorg over våre synder. Men vi kan ikke ane fullt ut hvordan det er å være tilregnet all verdens synd!

2. Jesus kom under Guds straff for all verdens synd

På korset tok Jesus den ultimate konsekvensen av menneskehetens synder.

På samme måte som han ble tilregnet lovbruddene under Moseloven, slik fikk Jesus også straffene som Moseloven krever:

    • Ifølge Moseloven er lovbrytere og syndere under Guds forbannelse (5 Mos 28,15ff). Derfor innebar korset for Jesus også å komme under forbannelse – faktisk så var det å bli hengt opp på et tre et tegn på denne forbannelsen (Gal 3,13).
    • Trolig handler også ordene om at «han tok våre sykdommer» i Jes 53,4 om at Jesus tok på seg folkets forbannelse i fra 5 Mos 28,58ff.
    • En av Moselovens straffer var å støtes ut av folket – ut av fellesskapet med Gud (f.eks. 3 Mos 20,17f). Jeg forstår Jesu ord på korset om å være forlatt av Gud i denne konteksten (Matt 27,46).
    • Til syvende og sist krever Moseloven at syndere skal dø (f.eks. 3 Mos 20,9ff) – og på korset tok Jesus den ultimate konsekvensen av menneskehetens synder.

Hva betydde korset for Jesus? Lidelse og straff! I vårt sted!

 

Jesu død og oppstandelse

I denne påskeserien kan du lese om ulike aspekter ved kristendommens kjernepunkt: Jesu død og oppstandelse.
Forkortelser:
ff viser til flere følgende vers etter verset som ble oppgitt.
f viser kun til det ene følgende verset.