Ti tydelige Kristus-profetier i GT

Ti tydelige Kristus-profetier i GT

Selv om Jesus ikke ble født før omkring år 0, ble han lovet og profetert om allerede i Det gamle testamentet.

Tema

Tema på iTro i april er «Jesus is King».

Selv om Jesus ikke ble født før omkring år 0, ble han lovet og profetert om allerede i Det gamle testamentet. Her er 10 tydelige profetier om Jesus i Det gamle testamentet.

1. Jesus red inn i Jerusalem på et esel

Sakarja 9:9

Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.

Johannes 12:12-15

Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge! Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: Vær ikke redd, datter Sion!  Se, din konge kommer, ridende på en eselfole.

2. Jesus ble såret for vår skyld

Jesaja 53:5-6

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.

1.Peter 2:24

På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet,  så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet.

3. Jesus ble opphøyd til Guds høyre hånd

Salme 110:1

Av David. En salme. Herren sier til min herre: «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!

Apostlenes Gjerninger 2:32-36

Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. For David fór ikke opp til himmelen, han sier jo selv: Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.

4. Jesus etterfulgte Kong David

2 Samuel 7:12-13

Når dine dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid.

Lukas 1:32-33

Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

5. Jesus ble født av en ung jomfru

Jesaja 7:14

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.

Matt 1:21-23

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.

6. Jesus ble født i Betlehem

Mika 5:1

Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.

Matteus 2:1

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem.

7.Døperen Johannes var forløperen til Jesus, den lovede Elia

Malaki 4:5-6

Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

Matteus 11:13-14

For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.

8. Jesus ble møtt med stor motstand

Jesaja 53:1-3 

Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.

Joh 12:37-39

Enda han hadde gjort så mange tegn for øynene på dem, trodde de ikke på ham. For dette ordet av profeten Jesaja skulle bli oppfylt: Herre, hvem trodde vårt budskap, hvem ble Herrens arm åpenbart for?

9. Jesus er blitt hjørnestein

Salme 118:22

Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein.

Apostlenes Gjerninger 4:9-12

Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, 10 så skal dere alle, og hele Israels folk, vite dette: Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, nasareeren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde.Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein.

10. Jesus ble født inn i Judas stamme

1.Mos 49:10

Septer skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra hans føtter til han som eier den, kommer, han som folkene skal lyde.

Matt 1:1-2

Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn: Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans.

Pexels

Tema

Tema på iTro i april er «Jesus is King».